ສະແກນປ້າຍ

Verbs

Verbs in German Nicht Trennbare Verben

ຄຳກິລິຍາທີ່ບໍ່ແຍກກັນຂອງເຍຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງຂອງພະຍັນຊະນະທີ່ບໍ່ແຍກກັນຂອງເຢຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງຂອງພະຍັນຊະນະທີ່ບໍ່ແຍກກັນຂອງເຢຍລະມັນ, ການບັນຍາຍພາສາເຢຍລະມັນທີ່ບໍ່ແຍກກັນ,…