ສະແກນປ້າຍ

ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກຕົວເລກເຢຍລະມັນ

ຕົວເລກເຍຍລະມັນ, ຕົວເລກເຢຍລະມັນ, ເຢຍລະມັນ…

ຕົວເລກຂອງເຢຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງແລະບົດຝຶກຫັດກ່ຽວກັບຕົວເລກ ພວກເຮົາເຫັນຕົວເລກເຖິງ 100 ໃນເຢຍລະມັນ, ພວກເຮົາເຫັນຕົວເລກຫຼັງຈາກ 100 ໃນເຢຍລະມັນ, ເຢຍລະມັນ…