ສະແກນປ້າຍ

ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຍຍລະມັນ

ສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ເຢຍລະມັນ

ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຍຍລະມັນ, ຮ່າງກາຍເຍຍລະມັນ, ອະໄວຍະວະເຢຍລະມັນ, ຮ່າງກາຍເຍຍລະມັນ, ອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເຍຍລະມັນ, ການແນະນໍາຮ່າງກາຍຂອງເຢຍລະມັນ, ເຢຍລະມັນ ...