ສະແກນປ້າຍ

colitis ແຜ

ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດ

DIGITAL SYSTEM DISEASES ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ; ໃນສັ້ນ, ການແຍກອາຫານເລີ່ມຕົ້ນຈາກປາກແລະເຖິງຮູທະວານເຂົ້າໄປໃນພາກສ່ວນໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍແລະ ...