ສະແກນປ້າຍ

ແພດເຢຍລະມັນ

ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນຢາເຢຍລະມັນ, ທ່ານຫມໍ, ໂຮງຫມໍ…

ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ປະ​ໂຫຍກ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​, ປະ​ໂຫຍກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫມໍ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃນ​ໂຮງ​ຫມໍ​, ຄໍາ​ສັບ​ທາງ​ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ທາງ​ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ...