ສະແກນປ້າຍ

ການປ້ອງກັນການສູນເສຍຜົມ

ສາເຫດຂອງການສູນເສຍຜົມແລະການຮັກສາ

ການສູນເສຍຜົມແມ່ນໃນບັນດາຄໍາຮ້ອງທຸກທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ. ໃນບັນດາສາເຫດຂອງການສູນເສຍຜົມແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ...