ສະແກນປ້າຍ

ສາເຫດຜົມຫຼົ່ນ

ສາເຫດຂອງການສູນເສຍຜົມແລະການຮັກສາ

ການສູນເສຍຜົມແມ່ນໃນບັນດາຄໍາຮ້ອງທຸກທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ. ໃນບັນດາສາເຫດຂອງການສູນເສຍຜົມແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ...