ສະແກນປ້າຍ

ຄວາມຄິດເພີ້ຝັນ

ສິ່ງທີ່ເປັນໂຣກ Autism, ສາເຫດ, ອາການ Autism, ການປິ່ນປົວໂຣກໂຣກໂຣກ Autism

Autism ແມ່ນຫຍັງ? ມັນເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສະແດງອອກໃນຮູບແບບຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບການສື່ສານແລະການພົວພັນທາງສັງຄົມ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈໍາກັດ, ພຶດຕິກໍາທີ່ຊ້ໍາກັນ.