ສະແກນປ້າຍ

ຄຳ ຄຸນນາມພາສາອັງກິດ

ຄຳ ຄຸນນາມພາສາອັງກິດ

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະເບິ່ງ adjectives ພາສາອັງກິດແລະ adjective ພາສາອັງກິດ. ຕົວຢ່າງຂອງ adjective ແລະ adjective ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາສາອັງກິດ…