ສະແກນປ້າຍ

German phrases

ການບັນຍາຍວີດີໂອພາສາເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Plural - Plurals ແລະ Plural Sentences ໃນພາສາເຢຍລະມັນແລະພວກເຮົາຈະເບິ່ງວິດີໂອບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນຂອງພວກເຮົາ. ປະໂຫຍກຫຼາຍໝາຍເຖິງຫຍັງ;...