ສະແກນປ້າຍ

ລະດັບພາສາຍຸໂລບ

ມາດຖານພາສາທົ່ວໄປຂອງສະພາຂອງເອີຣົບ

ສະພາຂອງເອີຣົບມາດຕະຖານພາສາທົ່ວໄປແມ່ນຫຍັງ (A1-A2-B1-B2-C1-C2) ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປທີ່ເອົາມາຈາກສະພາເອີຣົບມາດຕະຖານທົ່ວໄປ…