ສະແກນປ້າຍ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ບ່ອນໃດ?

ບ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ບົດຄວາມໃນເຢຍລະມັນ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ໃຊ້ ...

ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບບົດຄວາມຂອງເຢຍລະມັນ. ບົດ​ຄວາມ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແລະ​ມີ​ຈັກ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ບົດ​ຄວາມ​ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ…