ສະແກນປ້າຍ

ອາຍຸສູງສຸດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນໂຮງຮຽນໃນເຢຍລະມັນ

ລະບົບໂຮງຮຽນຢູ່ເຢຍລະມັນແມ່ນຫຍັງ?

ລະບົບໂຮງຮຽນຂອງເຢຍລະມັນເປັນແນວໃດ? ເມື່ອລູກຂອງເຈົ້າອາຍຸໄດ້ຫົກປີ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນເພາະວ່າການເຂົ້າໂຮງຮຽນແມ່ນບັງຄັບຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ. ເຍຍລະມັນສ່ວນໃຫຍ່…