ສະແກນປ້າຍ

ລະບົບການສຶກສາໃນເຢຍລະມັນ

ລະບົບການສຶກສາໃນເຢຍລະມັນ ແລະລະບົບການສຶກສາເຢຍລະມັນ…

ເຈົ້າຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງເຢຍລະມັນບໍ? ມີໂຮງຮຽນຟຣີໃນເຢຍລະມັນບໍ? ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນໃນເຢຍລະມັນ? ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ…