ສະແກນປ້າຍ

ການລາຍງານເວລາເປັນພາສາເຢຍລະມັນ

ບາງຄໍາສັບແລະຄໍາສັບຕ່າງໆໃນເວລາເຢຍລະມັນ

ປະໂຫຍກທີ່ຊີ້ບອກເວລາເຍຍລະມັນແລະຄໍາສັບຕ່າງໆ, ການລາຍງານເວລາຂອງເຢຍລະມັນ, ຄໍາທີ່ຊີ້ບອກເວລາຂອງເຢຍລະມັນ, ປະໂຫຍກທີ່ຊີ້ບອກເວລາຂອງເຢຍລະມັນ, ເວລາເຢຍລະມັນ ...