ສະແກນປ້າຍ

ປະເທດເຢຍລະມັນແລະພາສາ

ປະເທດເຢຍລະມັນ, ພາສາແລະທຸງຊາດ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາປະເທດເຢຍລະມັນ, ຊື່ປະເທດເຢຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນແລະທຸງ. ປະເທດເຢຍລະມັນ, ພາສາແລະທຸງ…