ສະແກນປ້າຍ

german set

German Training Set

ປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນສູງຂອງເຢຍລະມັນ ແລະເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ ຊັ້ນສູງ 9, 10, 11, 12, ຂອງຕົນເອງ…

Great Campaign ໃນຊຸດການສຶກສາເຢຍລະມັນ

ປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນສູງຂອງເຢຍລະມັນ ແລະເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ ຊັ້ນສູງ 9, 10, 11, 12, ຂອງຕົນເອງ…