ສະແກນປ້າຍ

germany pronouns

ຄຳນາມທີ່ຄອບຄອງຂອງເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມທີ່ຄອບຄອງ ແລະສັບຊ້ອນກັນ

German Possessive pronouns (ຄຳນາມທີ່ຄອບຄອງ) ແມ່ນຄຳນາມທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຄອບຄອງຂອງຊື່. ຕົວຢ່າງຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ - ບານຂອງເຈົ້າ - ລົດຂອງລາວ...