ສະແກນປ້າຍ

ການສົນທະນາໂຮງແຮມເຢຍລະມັນ

ໂຮງແຮມເຢຍລະມັນ Hotel Sentences and Hotel Dialogues

ການສົນທະນາໂຮງແຮມເຍຍລະມັນ, ປະໂຫຍກພາສາເຢຍລະມັນທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງແຮມ, ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງແຮມເຢຍລະມັນ, ການຈອງໂຮງແຮມເຍຍລະມັນ, ການສົນທະນາໂຮງແຮມເຢຍລະມັນ,…