ສະແກນປ້າຍ

plural


ພາສາເຢຍລະມັນຊື່ດຽວກັນ Pluralization ກົດລະບຽບ

ໃນພາກນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ກົດລະບຽບການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍຈົດຫມາຍສະບັບສຸດທ້າຍຂອງຄໍານາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄໍານາມເປັນພະຫູພົດ. ຕໍ່ໄປນີ້…