ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນທໍາອິດຄໍາສັບ 1000

German Words

ໃນຫົວຂໍ້ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຫົວຂໍ້ຄໍາສັບພາສາເຢຍລະມັນ, ຮູບແບບການປາກເວົ້າປະຈໍາວັນ, ປະໂຫຍກທັກທາຍແລະຄໍາອໍາລາໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ເຢຍລະມັນ ...