ສະແກນປ້າຍ

ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນ

ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນອາຫານເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້ ຫົວຂໍ້ອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີຊື່ອາຫານເຢຍລະມັນ ແລະຊື່ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນດ້ວຍພາບທີ່ສວຍງາມ.

ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນ, ຊື່ເຄື່ອງດື່ມຂອງເຢຍລະມັນ

ເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ຊື່ເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ກັບເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ…