ສະແກນປ້າຍ

ປະໂຫຍກໃນທະນາຄານເຢຍລະມັນ

Dialogues ແລະ Sentences ໃຊ້ໃນທະນາຄານເຢຍລະມັນ

ການສົນທະນາທະນາຄານເຢຍລະມັນ, ປະໂຫຍກທະນາຄານເຢຍລະມັນ, ຮູບແບບການເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນໃນທະນາຄານ, ການສົນທະນາຂອງທະນາຄານເຢຍລະມັນ. ມີຄ່າ…