ສະແກນປ້າຍ

ຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນພາສາເຢຍລະມັນ

ຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາເຢຍລະມັນແລະຕົວອັກສອນ

ພະຍັນຊະນະທີ່ແຍກກັນບໍ່ໄດ້ຂອງເຍຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງຂອງພະຍັນຊະນະທີ່ແຍກກັນບໍ່ໄດ້ຂອງເຍຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງຂອງພະຍັນຊະນະທີ່ແຍກກັນບໍ່ໄດ້ຂອງເຍຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນຫຍັງ, ...