ສະແກນປ້າຍ

ຄໍາສຸພາສິດເຢຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ

German Proverbs and Turkish

ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດຕວກກີເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນ, ສຸພາສິດເຢຍລະມັນຕວກກີ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະການແປພາສາຂອງພວກເຂົາ.