ສະແກນປ້າຍ

German Proverbs

German Proverbs and Quotations

ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ຄໍາເວົ້າເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ຄໍາເວົ້າຂອງເຢຍລະມັນ, ຄໍາເວົ້າຂອງເຢຍລະມັນ, ຄໍາເວົ້າຂອງເຢຍລະມັນ, ຄໍາເວົ້າຂອງເຢຍລະມັນ, ເຢຍລະມັນ ...