ສະແກນປ້າຍ

9 ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ຊັ້ນ​ຮຽນ​

ປະເທດອັງກິດ ແລະປະເທດຕ່າງໆ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເທດອັງກິດແລະພາສາ, ແລະພາສາອັງກິດແລະສັນຊາດ. ຊື່ປະເທດພາສາອັງກິດ ແລະ…