ສະແກນປ້າຍ

ຄອບຄົວພາສາອັງກິດຊັ້ນ 9

ຄອບຄົວພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາ, ສະມາຊິກຄອບຄົວພາສາອັງກິດ, ຄອບຄົວພາສາອັງກິດ…

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນນີ້, ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນພາສາອັງກິດ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ແນະນໍາຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນພາສາອັງກິດ, ປະໂຫຍກແນະນໍາຄອບຄົວໃນພາສາອັງກິດ,…