ສະແກນປ້າຍ

9. ຫນັງສືຊ່ວຍເຫຼັ້ມເຢຍລະມັນ

German Textbook

ປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນສູງຂອງເຢຍລະມັນ ແລະເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ ຊັ້ນສູງ 9, 10, 11, 12, ຂອງຕົນເອງ…