ສະແກນປ້າຍ

9. ການຮຽນການສອນໃນປະຈຸບັນໃນປະເທດເຢຍລະມັນ

ເຍຍລະມັນ Present Tense Lecture, Prasens ແລະຕົວຢ່າງ…

ໃນບົດຮຽນນີ້, ຫົວຂໍ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ GERMAN PRASENS ແລະ German Prasens (Present Tense), Example Sentences and Exercises, ພວກເຮົາສອນພາສາເຢຍລະມັນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.