ສະແກນປ້າຍ

ເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນຊັ້ນ 9

ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນອາຫານເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້ ຫົວຂໍ້ອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມເຢຍລະມັນ, ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີຊື່ອາຫານເຢຍລະມັນ ແລະຊື່ເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນດ້ວຍພາບທີ່ສວຍງາມ.