ສະແກນປ້າຍ

9. ສົນທະນາໃນປະເທດເຢຍລະມັນ

German Shopping Dialogues

ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ເຄື່ອງໃນເຢຍລະມັນ, ການສົນທະນາຊື້ເຄື່ອງໃນເຢຍລະມັນ, ຮູບແບບການຊື້ເຄື່ອງໃນເຢຍລະມັນ, ການຄ້າໃນເຢຍລະມັນ, ໃນຕະຫຼາດເຢຍລະມັນ ...