ສະແກນປ້າຍ

10 ປະ​ເທດ​ຊັ້ນ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​

ປະເທດອັງກິດ ແລະປະເທດຕ່າງໆ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເທດອັງກິດແລະພາສາ, ແລະພາສາອັງກິດແລະສັນຊາດ. ຊື່ປະເທດພາສາອັງກິດ ແລະ…