ສະແກນປ້າຍ

ສະມາຊິກຄອບຄົວພາສາອັງກິດ 10 ຄົນ

ຄອບຄົວພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາ, ສະມາຊິກຄອບຄົວພາສາອັງກິດ, ຄອບຄົວພາສາອັງກິດ…

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນນີ້, ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນພາສາອັງກິດ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ແນະນໍາຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນພາສາອັງກິດ, ປະໂຫຍກແນະນໍາຄອບຄົວໃນພາສາອັງກິດ,…