ສະແກນປ້າຍ

10. class german names

ຄໍານາມພາສາເຢຍລະມັນ (ສໍາຄັນ)

ຊື່ໃນເຢຍລະມັນ (SUBSTANTİVE) ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ວິຊາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໄວຍະກອນຫຼາຍແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ທັກສະການຈື່ຈໍາ…