ການທົດສອບຫົວຂໍ້ງ່າຍໆຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ

1. ແມ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ?
2. ....... das ein Pferd ບໍ?
3. Muharrem ......... ນັກຮຽນ.
4. du ......... ຂີ້ເຮື້ອນ.
5. ........ wir Kinder ?
6. ແມ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ?
7. das ist eine ...........
8. das ist ein .........
9. Der Stuhl........ neu.
10. Das Kleid ist ........... ລວມຍອດ.
ລິຂະສິດ© almancax