ການທົດສອບຫົວຂໍ້ງ່າຍໆຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ

1. das ............... Buch.
2. ດາສ............... ທິຊ.
3. ດາສ.............. ບິລເດີ.
4. .......... das ວິທະຍຸ?
5. Ja, das sind .............
6. Nein, das ist ........... ອັດຕະໂນມັດ.
7. Ja, das sind ............
8. ich .......... ນັກສຶກສາ.
9. ......... du ນັກສຶກສາ?
10. wir.......... Kellner.